Om Linnés Uppsala

Linnés Uppsala är ett samverkansprojekt mellan Uppsala kommun, Uppsala universitet, Uppsalas linneanska trädgårdar, SLU, Svenska Linnésällskapet och Destination Uppsala. Genom att samverka hjälps vi åt att lyfta Carl von Linné och Linnéstaden Uppsala.

Uppsala är Linnés stad

Ingen annan ort i världen kan uppvisa fler spår av den världsberömda vetenskapsmannen Carl von Linné än Uppsala. Här finns hans historia bevarad i fysiska byggnader och levande trädgårdar och exkursionsleder. Hans vetenskap lever vidare på de båda universiteten och i Uppsalas industriprofil där modern biologi och bioteknik är viktiga hörnstenar. Kunskaps- och framtidsfrågorna är centrala för att stärka bilden av Uppsala nationellt och internationellt.

Samverkan för Linné i Uppsala

Det linneanska kulturarvet utgör en komplex karta där många intressenter har inflytande. Det är viktigt för Uppsala att samverka kring Linné. Förutsättningarna för en kraftsamling är goda. Uppsala kommun prioriterar det linneanska kulturarvet i sitt kulturpolitiska program.

En besöksstrategi och vision för Uppsala har tagits fram och är beslutad i kommunfullmäktige. Strategin pekar på en tydlig position genom en unik kombination av Uppsalas kunskap, kultur och historia, och ska genom det attrahera fler besökare till Uppsala.

Samverkansgrupp sedan 2007

Inför Linnéjubileet 2007 påbörjades ett samverkansprojekt mellan Destination Uppsala AB (då Uppsala Tourism), Uppsala kommun, Uppsala universitet, SLU, Länsstyrelsen i Uppsala län och Svenska Linnésällskapet. Ambitionen var att skapa en samverkansgrupp för gemensam marknadsföring och närmare samarbeten. Efter Linnéjubileet 2007 beslutade delar av gruppen att fortsätta samverka för att få större effekt av bland annat marknadsföringen.

Linnés kulturarv kan bli världsarv

Sedan 2008 pågår ett arbete som syftar till att göra kulturarvet efter Carl von Linné och hans samtida kollegors vetenskapliga arbete, The Rise of Systematic Biology, till ett av UNESCOs världsarv. Samordningsansvaret för denna världsarvsansökan har Länsstyrelsen i Uppsala län.

Vill du veta mer?
Kontakta Destination Uppsala och Uppsala Tourist Center.